O obci

Lány u Dašic se nacházejí necelých 10 kilometrů jihovýchodně od krajské­ho města Pardubice v průměrné nad­mořské výšce 224 metrů. V těsné blíz­kosti obce protéká řeka Loučná. Ka­tastrální území o celkové rozloze 357 hektarů v současné době trvale obývá 140 osob průměrného věku 41 let.

Nejstarší zmínka o vsi se v písemných pramenech dochovala z roku 1452, kdy náležela řádu cisterciánů. Po prodeji Vilému z Pernštejna zde až do 15. stole­tí stávala tvrz. Ze 16. století pocházejí zmínky o tvrzišti zvaném Komornictvo.

Do roku 1833 byla obec samostatná. V tomto roce došlo k jejímu přidělení ke Kolodějům, Veské, Kladině a Časům. Samostatnost, kterou opět získává roku 1873, trvá až do 70. let dvacátého sto­letí, kdy byla vesnička přidělena k Dašicím. Roku 1990 byl v místním referen­du zvolen zdejší obecní úřad a Lány se opět osamostatnily.

V katastru vesnice se nachází pohře­biště z doby halštatské, tedy takzvané slezskoplatěnické kultury. K památkám místního významu se zde řadí pseudo-románský křížek z roku 1895 a na obyt­ném domě u silnice směrem na Zminný umístěná pamětní deska obětem 1. svě­tové války.

Jihozápadním směrem se za vsí roz­kládá chráněné území se zalesněnými písečnými dunami Přesyp u Malolánského. Jedná se o lesní převis s výskytem velmi vzácných travin a květeny. Tato zvláště chráněná lokalita je jedinečná především geologicky, z botanického hlediska zaujme výskytem ostřice Reichenbaumovy.

Lány u Dašic se řadí ke členům dob­rovolného Svazku obcí Loučná, jenž si klade za cíl ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí, zejména při obnově a rozvoji venkova a při pří­pravě i realizaci rozvojových programů EU.

I přesto, že Lány rozlohou ani počtem obyvatel nepatří mezi velké obce, žijí v současné době plným, moderním životem s veškerými inženýrskými sítěmi s výjimkou kanalizace. Obyvatelé zde mohou využívat obecní úřad, kulturní zařízení a autobusové spojení do okolních měst. Za vzdělá­ním děti dojíždějí do nedalekých Dašic a Pardubic, kam také většina jejich rodi­čů jezdí do zaměstnání.

Milovníkům pohybových aktivit nabí­zí využití volného času pěkné venkovní sportovní hřiště, malé sportoviště, úze­mím protékající řeka Loučná, okolní lesy a Taneční centrum Monsignore. Jedná se o taneční centrum uměleckého smě­ru, zaměřené na výuku klasického, moderního, jazzového a scénického tance. Cílem centra je vychovat mladého esteticky cítícího aktivního a tvořivého člověka se smyslem pro harmonický kul­tivovaný taneční pohyb. Rozsah výuky bývá od jedné do pěti vyučovacích hodin týdně a k tomu se tanečníci účastní tý­d enního soustředění před závěrečným divadelním vystoupením Dance Party. V srpnu TC organizuje Prázdninovou školu tance, která připravuje absolventy na novou sezónu. Výuka tu probíhá velmi intenzivní formou, srovnatelnou s několikaměsíční výukou v běžném škol­ním roce.

Podnikatelskou činnost ve vsi provozuje například autoopravna firmy Kvarta s. r. o. a několik drobných živ­nostníků.

O společenský život Lánských pečuje kromě obecního úřadu a mikroregionu Loučná také místní Sbor dobrovolných hasičů, který kromě běžné požárnické činnosti pomáhá organizovat i kulturně-společenské akce.

Turisticky je území zajímavé přede­vším pro vodáky a cyklisty. Obcí prochází cyklotrasy číslo 4254 a 4193.